NAUJIENOS

RENGINIAI

EDUKACINIS BANKAS

TYRIMAI

Vietinis laikas

Kas šiuo metu lankosi?

Mes turime 2 svečius online
Pradžia PASLAUGOS Vaiko įvertinimas
Vaiko įvertinimas PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
Ketvirtadienis, 08 Kovas 2012 19:23

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS
 

1. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo (toliau – Įvertinimas) ir specialiojo ugdymosi ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pagalbos (toliau – Švietimo pagalba) skyrimo mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų tvarką bei dokumentaciją.

2. Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, profesinio mokymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos  pritaikymą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.

3. Įvertinimą atlieka:

3.1. Mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija);

3.2. Pedagoginė psichologinė tarnyba (ar Švietimo pagalbos tarnyba) (toliau – Tarnyba);

3.3. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras;

3.4. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras;

3.5 Švietimo ir mokslo ministerijos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras).

4. Specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą skiria:

4.1. Tarnybos vadovas (specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą);

4.2. Mokyklos vadovas (Švietimo pagalbą).


ATMINTINĖ

Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai

 I. Pirminio Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo duomenys fiksuojami dokumentuose:

1. Mokinio stebėjimo kortelė(1 priedas) parsisiųsti MS Word formate

2. Anketa (2 priedas) parsisiųsti MS Word formate

3. Sutikimas (4 priedas) parsisiųsti MS Word formate

4. Vaiko gerovės komisijos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo

    (5 priedas) parsisiųsti MS Word formate

5. Sutikimas (6 priedas) parsisiųsti MS Word formate

6. Pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (7 priedas) parsisiųsti MS Word formate

7. Pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo (8 priedas) parsisiųsti MS Word formate

8. Individualūs psichologinio, pedagoginio, logopedinio įvertinimo protokolai, klausimynai, aprašymai ir kortelės (kalbos įvertinimo kortelių       formų pavyzdžiai); (šias kalbos įvertinimo korteles paslėpti) parsisiųsti MS Word formate

 

II. Pakartotinio Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai:

1. Mokinio ugdymosi pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją parsisiųsti MS Word formate

2. Pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (7 priedas) parsisiųsti MS Word formate

3. Prireikus pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo (8 priedas) parsisiųsti MS Word formate

4. Sutikimas (6 priedas) parsisiųsti MS Word formate

5. Individualūs psichologinio, pedagoginio, logopedinio įvertinimo protokolai, klausimynai, aprašymai ir kortelės

6. Programos, pagal kurias buvo ugdomas vaikas (pritaikytos Bendrosios arba individualizuotos programos)

7. Mokinio rašto darbai (lietuvių kalbos, matematikos kontroliniai ir klasės darbai, piešiniai, pasiekimų knygelė arba išrašas iš elektroninio dienyno)

8. Tarnybos specialistai gali kreiptis į mokyklos, kurioje ugdomas mokinys, Komisiją dėl papildomos informacijos, mokinio stebėjimo arba pakartotinio Įvertinimo.

 

III. Mokinio, ugdomo ikimokyklinio ugdymo mokykloje (grupėje), bendrojo ugdymo mokykloje (klasėje), skirtoje mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių Įvertinimo tvarka (jei tai rekomenduota pirminio Įvertinimo Tarnyboje metu arba jei Komisija nutaria patikslinti išvadą apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę, lygį arba ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos ar bendrojo ugdymo bendrųjų programų pritaikymą.

1. Ugdantis (-ys) pedagogas (-i) ir mokiniui Švietimo pagalbą teikiantys specialistai pildo Pasiekimų aprašą (3 priedas), kuriame apibūdina mokinio ugdymosi pasiekimus per laikotarpį nuo pirminio Įvertinimo Tarnyboje, ir kreipiasi į Komisiją.
2. Komisija, gavusi Pasiekimų aprašą (3 priedas) bei Sutikimą (4 priedas), atlieka Įvertinimą (jei yra šių specialistų: psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, vaikų gydytojas neurologas ir (ar) neurologas), nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo (5 priedas) ir kreipiasi į Tarnybą dėl specialiojo ugdymosi pratęsimo arba nutraukimo. Komisijoje nesant psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo, vaikų gydytojo neurologo ir (ar) neurologo, Komisija kreipiasi į Tarnybą dėl Įvertinimo ir pateikia Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, Komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, mokinio rašto darbų, piešinių.
4. Tarnyba, remdamasi mokyklos pateiktais dokumentais (Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, Komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, Sutikimu (6 priedas), mokinio rašto darbais, piešiniais), tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu pratęsia specialųjį ugdymąsi (pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas) arba jį nutraukia.
5. Tarnybos specialistai gali kreiptis į mokyklos, kurioje ugdomas mokinys, Komisiją dėl papildomos informacijos, mokinio stebėjimo arba pakartotinio Įvertinimo;
6. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nesutikus su Komisijos ir (ar) Tarnybos Įvertinimo išvada, Įvertinimas gali būti atliekamas Centre, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus Centro direktoriui prašymą raštu.

 

IV. Vaiko, neugdomo mokykloje, specialiųjų ugdymosi poreikių Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo tvarka:

1. Tėvai (globėjai), kuriems kyla vaiko ugdymo sunkumų (kalbos, bendravimo, elgesio ir kitų) namuose, kreipiasi į Tarnybą dėl Įvertinimo.
2. Tarnybos specialistai (specialusis pedagogas, psichologas, logopedas, vaikų gydytojas neurologas ir (ar) neurologas, socialinis pedagogas, surdopedagogas, jeigu vaikas turi klausos sutrikimų, tiflopedagogas, jeigu vaikas turi regos sutrikimų) atlieka Įvertinimą, nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį ir pildo Tarnybos pažymą dėl įvertinimo (7 priedas). Įvertinimo rezultatai aptariami su tėvais (globėjais).
3. Tarnyba prireikus tėvų (globėjų) sutikimu, skiria specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą ir pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas).

 

Atnaujinta Antradienis, 11 Rugsėjis 2012 13:35
 


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.